Een jong en dynamisch autobedrijf

onderhoud klein en groot, APK en overige werkzaamheden.Algemene Voorwaarden;

Artikel 1: Definities
1.) In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de
uitoefening van een bedrijf of beroep;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;
Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak,
die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf,
en een consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2: Algemeen
1.) Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker

en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.) De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker,
voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3.) Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen. (Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 1).

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
1.) Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm tenzij
gebruiker om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet.
Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.
2.) Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de consument,
naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen,
had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.) Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
4.) De opgave van een offerte is 30 dagen na datum geldig.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
1.) De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de consument van gebruikers aanbod.

Artikel 5: Levering
1.) Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf van gebruiker.
2.) De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking
staan of aan hem ter hand worden gesteld.
3.) Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor
risico van de consument nadat gebruiker hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval
alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4.) Komen gebruiker en consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos,
tenzij gebruiker bij bet sluiten van de overeenkomst aan consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld.
Gebruiker behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
5.) Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst,
vangt de levertijd aan. nadat consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
6.) Indien gebruiker een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief.
Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de
opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.
Bij overschrijding van een termijn dient de consument gebruiker schriftelijk ingebreke te stellen. 
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 3).

Artikel 6: Garantie
1.) Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en nonnen die

daaraan kunnen worden gesteld. APK indien nodig en controle door autobedrijf I merkdealer indien gewenst.
Aankoopkeuringen door derden zijn na overleg met gebruiker mogelijk en voor kosten van consument.
Eventueel kunnen nadat de kosten van de keuring bekend zijn deze worden afgetrokken van de bruto
verkoopprijs van de ter keuring aangeboden auto. Vermindering van keuringskosten op de bruto verkoopprijs
gaat altijd na instemming van gebruiker en wordt schriftelijk vastgelegd.
2.) De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig
of oneigenlijk gebruik of wanneer zonder schriftelijke toestemming van gebruiker,
consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze
hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
3.) Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit
een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is gebruiker in beginsel
niet aansprakelijkheid voor gevolgschade. (Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 4).

Artikel 7:  Eigendomsvoorbehoud
1.) Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 8: Onderzoek, reclames
1.) De consument is gehouden het geleverde op het moment VW1 (at)levering, doch in ieder geval binnen zo
kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken.
Daarbij behoort consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen
met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan
in het normale (handels-) verkeer gelden.
2.) Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen] dag na levering schriftelijk/telefonisch aan gebruiker
te worden gemeld, tenzij dit onredelijk bezwarend is.
3.) Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen twee dagen na ontdekking te melden. aan gebruiker
en dit gebrek kan dan op kosten van consument na eigen instemming ,door gebruiker gerepareerd worden
of door gebruiker uitbesteed ter reparatie aangeboden worden. Gebruiker kan na eigen onderzoek
besluiten om de kosten voor 50% voor zijn rekening te nemen en beoordeeld dit op basis van zijn vakkennis.
4.) Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft consequent verplicht tot afname en betaling
van de gekochte zaken. Wenst consument gebrekkige zaken te retourneren, dart geschiedt zulks met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 5).

Artikel 9: Risico-overgang
1.) Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op consument over op het moment waarop deze aan consument juridisch en/lof feitelijk worden geleverd
en daarmee in de macht van consequent of van een door consument aan te wijzen derden worden gebracht.
Consument verplicht zich het wettelijk vrijwaringbewijs direct na overschrijving van de auto aan de
gebruiker te doen toekomen. Consument kan dan pas met de auto gaan rijden.
Gebruiker is niet verantwoordelijk meer voor de verzekering van de auto nadat deze is overgeschreven
op naam van consument. Naam van consument en/of naam op verkoopfactuur hoeven niet dezelfde te zijn,
gebruiker hoeft zich daarvan niet te vergewissen. (Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 6).

Artikel 10: Prijsverhoging
1.) Indien gebruiker met de consument bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt,

is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk
niet onder voorbehoud is opgegeven.
2.)Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst,
kan de consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het
percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
3.) Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de
consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt,
tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging
voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet. (Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 7).

Artikel 11: Betaling
1.) Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.

2.) Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen door gebruiker aan te
geven aantal dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
3.) Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4.) Na het verstrijken van het aantal afgesproken dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege
in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente
verschuldigd van I % per maand. tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
5.) In geval van faillissement, surseance van. betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en
de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
6.) Gebruiker heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten. vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte
in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen,
een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Gebruiker kan volledige (Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 8).

Artikel 12: Incassokosten
1.) Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument.
In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde
van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2.) Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,
komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 9).

Artikel 13: Vrij waringen
1.) De consument vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering
van de overeenkomst worden gebruikt.
2.) Indien consument aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of
software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14: Intellectuele eigendom en auteursrechten
1.) Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten
en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
2.) Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van
het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3.) De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen. schetsen,
tekeningen. films,software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker,
ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4.) Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken. zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt
en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd,
openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte
stukken anders voortvloeit.
5.) Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken. voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie
ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1.) Indien door gebruiker geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens
consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.
2.) Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de
aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, op kosten van de consument.
Of na overleg met gebruiker is consument verplicht een deel van de kosten te voldoen.
3.) Onverminderd het bovenstaande is gebruiker niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet
en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.
4.) De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden
niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
(Zie ook: Artikelsgewijs toelichting onder 10).

Artikel 16: Overmacht
1.) Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2.) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorziend,
waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

Artikel 17: Website
1.) De informatie en aanbevelingen op deze website, kunnen zonder voorafgaande
waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Prijzen en typfouten onder voorbehoud, ook via email. 
Ik span me in, iedere dag weer, om deze website zoveel mogelijk actueel te houden.
Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van niet beschikbaarheid.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij KVK Eindhoven te Brabant - Kvk: 17187246 

 

Copyright © 2010 - 2019 VDA autoservice.
Alle rechten voorbehouden.